Voor:
 • Planvorming of training voor brandveiligheid in de zorg
 • Het vergroten of borgen van uw veiligheidsbewustzijn, op basis van behaviour based safety
 • Het vernieuwen van uw crisismanagementstructuur of continuïteitsplan
Door:
 • Creatieve denksessies en workshops veiligheidsgedrag en cultuur
 • Veiligheidsadvies op maat voor uw project of projectbegeleiding
 • Kennis van opleiden en trainen voor het inbedden en borgen van veiligheid
 • Toepassing van een quickscan waarmee de veiligheidscultuur van uw organisatie snel en overzichtelijk in kaart wordt gebracht

Het verhaal van MERK-X

MERK-X is een adviesbureau voor veiligheidsbewustzijn, cultuur en gedrag. Vanuit de overtuiging dat attitude en gedrag een doorslaggevende rol spelen bij veiligheid en dat mens en beleving het startpunt zijn van een proactieve veiligheidscultuur, zal MERK-X naar u en uw organisatie kijken.

Belangrijke ingrediënten voor de verbinding die MERK-X legt binnen en buiten uw organisatie legt zijn: verfrissend, innovatief en flexibel. Maar soms ook verrassend en confronterend. Met steeds de focus op resultaat.

Kernwaarden van MERK-X

 • Verbinding: samen sterker, kennis delen is kennis maken
 • Vooruitziend: innovatief denken en handelen liggen aan de basis
 • Vindingrijk: grensverleggende ideeën worden steeds met de nodige creativiteit uitgewerkt
 • Verwondering: een nieuwsgierige benadering en een nooit te stillen leerhonger

Het gezicht van MERK-X

MERK-X is opgericht door Lucy van der Linden - Merkx Msc, afgestudeerd als bestuurskundige en op het gebied van facilitair management. Zij kent het veiligheidsveld goed door ruime ervaring bij de advisering op het gebied van crisis management, business continuity en opleiden, trainen en oefenen. Deze mix van kennis maakt haar sterk als verbinder en routeplanner voor vraagstukken met als thema veiligheid, waar de mens en organisatie onlosmakelijk verbonden zijn.

Wat drijft haar?

Haar interesse voor veiligheid is gegroeid uit die dingen die dicht bij haar waarden liggen. Gegroeid vanuit de gedachte dat veiligheid iedereen betreft. Het begint met mensen, het gaat om mensen. Stimuleren wat er is, beweging creëren bij jezelf en bij de anderen en op de juiste manier de omstandigheden scheppen waarin veilig werken versterkt wordt. Lucy is gefascineerd in hoe bedrijven en mensen dit vertalen naar hun dagelijks functioneren en hun betrokkenheid hierin.

Vooruitzichten, nieuws en meer

Binnenkort leest u op deze pagina vooruitzichten, nieuws en meer...MERK-X brengt verandering

 • MERK-X is ervan overtuigd dat projectmanagement en (proces)verandering niet slaagt zonder een proactieve samenwerking tussen alle betrokkenen. In de rol van procesbegeleider creëert de adviseur synergie, begrip en commitment op het thema veiligheid. Samen bepalen we de route en de routebeschrijving voor uw vraagstuk, zodat praktisch en effectief met alle pionnen de eindbestemming wordt behaald.

 • MERK-X helpt u snel scherp te krijgen waar de pionnen verzet kunnen worden. Hierbij wordt gewerkt met speeddates met management, uitvoering en bestuur om het spelbord duidelijk in beeld te krijgen en duurzame oplossingen en spelregels voor veiligheid binnen uw organisatie te beschrijven.
Lees meer over de diensten van MERK-X die u helpen om uw succesvolle verandering te realiseren:

Klik hier voor de STOOMSESSIE VEILIGHEID
Klik hier voor de SPIEGELSESSIE VEILIGHEIDSCULTUUR

Stoomsessie veiligheid

Op basis van de denkmethode message house worden uw visie en beleid eenvoudig weergeven en doeltreffend geformuleerd in het huis. Het message house staat voor de kernboodschappen die u wilt realiseren en communiceren binnen uw organisatie. Het biedt u en de organisatie een eenduidig vertrekpunt voor het communiceren en borgen van het belang van veiligheid. De uikomsten van een stoomsessie bieden u een basisdocument waarmee u investeringen, trainingen en procesbeschrijvingen kunt toetsen of juist beargumenteren.

Neem contact op om de brochure voor een message house sessie te ontvangen.

Spiegelsessie veiligheidscultuur

De spiegelsessie veiligheidscultuur levert u een beeld op van de bestaande situatie, de ambitie en betrokkenheid van uw medewerkers en management. Een spiegelsessie is een korte sessie van maximaal 2 uur, waarbij onderwerpen als commitment, communicatie, perceptie van risico’s en competenties met u worden besproken op basis van uw blik in de spiegel. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de cultuurladder.
Na afloop van deze sessie heeft u antwoord op de volgende vragen:
 • Wat wil de organisatie bereiken?
 • Welke trede op de veiligheidscultuurladder is haalbaar en te realiseren?
 • Wat is het belang om een verandering in bewustwording of gedrag te realiseren?
 • Wat gaat u daar aan bijdragen?
 • Wie zijn keyspelers in veiligheid?
Op basis van de spiegelsessie kan MERK-X de routeplanner veiligheidscultuurscan voor u uitwerken. Zie ook Verbinding.

MERK-X brengt verbinding

 • MERK-X brengt management, bestuur en medewerkers bij elkaar op het thema veiligheid. We gaan het gesprek aan om wensen en idealen van alle betrokkenen boven tafel te krijgen en te vertalen in praktische en haalbare oplossingen. Alleen wanneer alle niveaus in de organisatie goed geïnformeerd zijn en weten waar ze aan toe zijn, kan een interventie effectief worden ingezet.

 • MERK-X gelooft in de kracht van kennisdeling en cocreatie. Daar waar uw vraagstuk meerdere invalshoeken nodig heeft zoekt MERK-X sparringpartners en andere inhoudsdeskundigen. Juist door over de grenzen te kijken ontstaan nieuwe ideëen en routes.

 • Maatwerk is het uitgangspunt voor alle activiteiten van MERK-X, waarbij uw organisatie als basis dient. Geen nieuwe plannen of procedures, maar slim combineren en integreren van wat er beschikbaar is.
Lees meer over de diensten van MERK-X die u helpen om uw succesvolle verbinding te realiseren:


Klik hier voor de ROUTEPLANNER VEILIGHEIDSCULTUURSCAN
Klik hier voor TRAINEN EN LEREN: JIJ EN VEILIGHEID

Routeplanner veiligheidscultuurscan

MERK-X maakt gebruik van een veiligheidscultuurscan, die medewerkers intern kunnen invullen. Dit geeft een beeld van de trede waarop de organisatie zich bevindt volgens de Hearts and Minds. Deze 0-meting dient als vertrekpunt voor het vaststellen van uw ambitie en de interventies die nodig zijn om uw veiligheidscultuurniveau te verhogen. MERK-X kan u op deze route begeleiden, zodat de acties en veranderingen een duurzame veiligheidscultuur garanderen.

Trainen en leren: jij en veiligheid

Het her- en erkennen van je eigen rol bij veiligheid is cruciaal voor het ontwikkelen van proactief veiligheidsgedrag. Denk een aan de volgende vragen:
 • Hoe kijk jij naar jouw werkomgeving?
 • Weet jij eigenlijk wat er allemaal geregeld is binnen jouw organisatie?
 • Bespreek je veiligheid weleens binnen het team of met je manager?
De basis van het trainingsprogramma wordt gevormd door de NO-RISC methode. Met deze universele methode worden medewerkers en leidinggevenden in staat gesteld zelf de mogelijke risico’s te herkennen en aan te pakken. Hierbij wordt uitgegaan van 4 aspecten:
 • Handelen
 • Melden
 • De weg vinden
 • Zien
Het ontwikkelen van jouw veiligheidsbewustzijn is ook afhankelijk van de bijdrage van de manager, het team en de organisatie als geheel. MERK-X ondersteunt bij de opleidingsvraag, werkinstructies en teambesprekingen.

MERK-X brengt vernieuwing

 • MERK-X maakt werk van vernieuwing, door eigen ideeën en die van anderen te verbinden en deze uit te werken tot een proces, structuur of visie die past bij uw organisatie, gemaakt en gedragen door alle betrokkenen.

 • MERK-X baseert het werk op de behaviour based safety methodiek. De Behaviour Based Safety (BBS) benadering is gericht op het verminderen van risico's door het gedrag van medewerkers te begrijpen in de context van de bedrijfscultuur. Op de vraag hoe men hen daarvoor kan motiveren kan geen pasklaar antwoord worden gegeven. Wat men wel steeds voor ogen dient te houden is dat een medewerker enkel veilig zal werken indien hij zelf op de hoogte is van het hoe en waarom van veilig werken. Het vergroten veiligheid begint op het niveau van de medewerker

 • Vanuit de expertise en kennis denkt MERK-X graag vooruit en daar waar mogelijk wordt actief gekeken naar innovatie en ontwikkelingen die leiden tot nieuwe inzichten op het gebied van veiligheid en gedrag.

 • Vanuit de overtuiging dat kennis delen de sleutel tot innovatie en ontwikkeling is , zal MERK-X kennis en ervaringen actief delen in netwerken, via nieuwsbrieven en expertise-sessies voor professionals.

Lees meer over de diensten van MERK-X die u helpen om uw succesvolle vernieuwing te realiseren:


Klik hier voor CONTINU LEREN, OPLEIDEN EN OEFENEN

Continu leren, opleiden en oefenen

Veranderen, verbeteren en verankeren, dat is een continu proces
Leren van en met elkaar is het basisprincipe van de continu verbeter aanpak. Dit is altijd gekoppeld aan de visie, missie, waarden en doelen en verbeteracties die je met elkaar benoemd hebt. Bij de continu verbeter aanpak wordt het werk zodanig georganiseerd dat collectief leren onderdeel is van de dagelijkse routine. Juist voor het thema veiligheid is continu leren, evalueren en bespreken een belangrijk onderdeel van het borgen en actief houden van veiligheidsbewustzijn.

MERK-X adviseert u over trainingen, leerbeleid en blended learning oplossingen waaronder het leren via een app op de smartphone. Juist de korte inspanning, het frequente karakter en het toetsen van de eigen kennis op veiligheid maakt dat de veiligheidsprikkel actief blijft.

In verbinding via e-mail

Vul onderstaand contactformulier in:
In verbinding via telefoon

06 - 22 11 33 31